Regulamin Zabawy 4*450 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Krzyżanowski   
wtorek, 10 stycznia 2017 08:39

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr 1 z dnia 11 marca 2016 r.

 

Regulamin Zabawy 4*450 HDK PCK MPK Wrocław

 

§ Nazwa Zabawy i podmiot urządzający Zabawę

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się losowanie pod nazwą ”4*450 HDK PCK MPK”, zwana dalej „Zabawą”.
 2. Organizatorem Zabawy jest Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. B. Prusa 75-79, zwana dalej „Organizatorem”.


§ Uczestnicy, których będzie dotyczyła Zabawa

 

 1. Zabawa jest organizowana dla członków Klubu HDK PCK przy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu.


§ Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Zabawy

 

 1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Zabawy sprawuje Zarząd Klubu, zwany dalej „Komisją”.
 2. Z udziału w Zabawie wykluczeni są krwiodawcy:
  • nie będący członkami Klubu przynajmniej od rozpoczęcia obecnego roku kalendarzowego,
  • nie opłacający składek PCK zgodnie z Regulaminem Klubów HDK (punkt III podpunkt 5),
  • nie opłacający dobrowolnych składek HDK na rzecz Klubu.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Zabawie.
 4. Uczestnictwo w Zabawie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Udział w Zabawie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Zabawie.
 6. Uczestnik przystępując do Zabawy zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
 7. Uczestnik przystępuje do Zabawy poprzez wypełnienie kwestionariusza Klubu HDK PCK przy MPK Sp. Z o.o. we Wrocławiu, a zawierającego dane osobowe oraz zgodę na przetwarzanie tych danych na potrzeby statutowe działalności Klubu


§ Czas trwania Zabawy w tym termin rozpoczęcia i zakończenia

 

 1. Zabawa co roku obywa się w czasie Akademii Klubu z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa (w miesiącu listopadzie).
 2. Zabawy nie organizuje się w latach organizacji Jubileuszu istnienia Klubu HDK PCK przy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu.


§ Warunki uczestnictwa w Zabawie.


 1. Udział w Zabawie może brać członek Klubu spełniający łącznie poniższe kryteria (dalej: „Uczestnik Zabawy”) :
  1. jest krwiodawcą, który jest członkiem Klubu HDK PCK Przy MPK Sp. z we Wrocławiu;
  2. oddał, w okresie od ostatniej Akademii: panowie – czterokrotnie pełną krew lub jej składniki, panie – trzykrotnie pełną krew lub jej składniki;
  3. zaktualizował swoje dane osobowe najpóźniej na dzień przed terminem Akademii,
  4. jest obecny podczas Akademii.
 2. Uczestnik Zabawy udokumentował oraz zaktualizował dane:
  1. w zakresie ilości oddania krwi lub jej składników stanowiących podstawę uczestnictwa w Zabawie:
   1. ilość razy oddanej pełnej krwi;
   2. ilość razy oddanych płytek krwi;
   3. ilość razy oddanego osocza;
   4. ilość razy oddanych składników podczas zabiegu E5;
   5. ilość oddanych innych nie wymienionych powyżej składników krwi;
  2. w zakresie danych osobowych Uczestnika Zabawy:
   1. imię i nazwisko oraz nr Zakładu;
   2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z Zabawą;
  3. oświadczenie o poprawności przedstawionych danych.
 3. W sytuacji nieaktualnych danych przekazanych w procesie weryfikacji Uczestnik traci prawo do Upominku.

§ Sposób urządzania Zabawy, w szczególności miejsce i termin losowania upominków

 

 1. Losowanie upominków odbywa się w Sali, w której prowadzona jest Akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa przez Klub HDK PCK przy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu. W losowaniach biorą udział prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które oznaczane są po wylosowaniu jako zgłoszenia zakwalifikowane do losowania.
 2. Losowania upominków dokonują zakwalifikowani krwiodawcy do udziału w Zabawie.
 3. Brak kontaktu z Uczestnikiem Zabawy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Zabawy, w terminie opisanym powyżej, skutkuje utratą prawa do upominku.

§ Sposób i termin ogłaszania wyników


 1. Wyniki losowań są podawane na bieżąco w dniu losowania.
 2. Wyniki są prezentowane w postaci numerów wylosowanych przez osoby zgłoszone do udziału.

§ Miejsce i termin wydawania upominków


 1. Wydawanie upominków następuje bezpośrednio po losowaniu i po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§ Postanowienia końcowe


 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie hdkmpk.wroclaw.pl oraz na Facebooku.
 2. W Zabawie uwzględniane są potwierdzenia oddanej krwi lub jej składników z dowolnych punktów pobrań.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu.
 4. Odstępstwo od Regulaminu są możliwe jedynie w przypadku przyjęcia odpowiedniej Uchwały przez Zarząd Klubu.

 

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 17 stycznia 2017 09:02