Status Honorowego Dawcy Krwi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 08 stycznia 2011 17:11
STATUS HONOROWEGO DAWCY KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA zatwierdzony uchwałą nr 43/2008 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 21 czerwca 2008 r.

1. Statusem Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, zwanym w dalszym ciągu Statusem HDK

objęci są honorowi dawcy krwi, którzy:

W celu ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka bezinteresownie oddają krew lub jej składniki z własnej woli, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, czy to w formie pieniężnej czy w naturze, które mogą być uznane za bezpośredni ekwiwalent pieniężny i działają zgodnie z podstawowymi zasadami Czerwonego Krzyża, stanowiącymi najpełniejsze potwierdzenie idei ludzkiego braterstwa.

Są członkami zwyczajnymi Polskiego Czerwonego Krzyża w rozumieniu §11.1 statutu PCK.

Są krwiodawcami wspierającymi działania Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz rozwoju ruchu HDK PCK.

2. Nie są uważane za wynagrodzenie:

a) napoje i posiłek regeneracyjny podawane po oddaniu krwi lub jej składników,

b) badanie lekarskie wykonane honorowemu dawcy krwi w celu upewnienia się czy stan jego zdrowia pozwala na donację,

c) opieka nad honorowym dawcą po oddaniu przez niego krwi lub jej składników,

d) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w dniu oddania krwi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz w czasie wykonywania badań lekarskich, zaleconych honorowemu dawcy krwi przez lekarza publicznej służby krwi,

e) przedmioty o charakterze propagandowym wręczone dawcy krwi,

f) środki uzyskane z Funduszu Pomocy HDK PCK,

g) korzystanie z nabytych uprawnień do:

- ulg i zniżek przy zakupie leków,

- otrzymywania bezpłatnie leków,

- ulg i zwolnień z opłat za przejazdy środkami komunikacji masowej,

- ulgi podatkowej,

h) nagrody i upominki otrzymywane za udział w konkursach hdk,

i) nagrody i gratyfikacje otrzymywane za inne niż oddawanie krwi działania na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa.

3. Przy oddawaniu i pobieraniu krwi i jej składników należy przestrzegać następujących zasad i reguł postępowania:

a) dobrowolność w oddawaniu krwi i jej składników, w jakiejkolwiek postaci,

b) anonimowość dawcy i biorcy (poza uzasadnionymi przypadkami).

4. Honorowy dawca krwi PCK ma obowiązek:

a) dbać o swój stan zdrowia oraz prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia, wiedząc, jakiemu celowi służy jego działalność i oddawanie krwi,

b) wyróżniać się postawą etyczną, zasługującą na uznanie społeczne,

c) być rzecznikiem idei Honorowego Krwiodawstwa i zasad działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,

d) co najmniej raz w roku bezinteresownie oddać swoją krew lub jej składniki,

e) w przypadku braku możliwości oddania krwi, wynikającej ze stanu zdrowia  aktywnie uczestniczyć w propagowaniu idei Honorowego Krwiodawstwa i zasad działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,

f) uzgadniać z pracodawcą termin zamierzonego oddania krwi lub związanego z tym badania lekarskiego,

g) rzetelnie informować lekarza przeprowadzającego badania lekarskie przed poborem krwi o wszelkich zauważonych u siebie zmianach w stanie zdrowia oraz chorobach przebytych w okresie poprzedzającym oddanie krwi, przyjmowanych lekach, a także zdarzeniach mogących mieć znaczenie przy kwalifikacji do oddania krwi lub jej składników,

h) przestrzegać postanowień Regulaminu Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK

i) przestrzegać postanowień niniejszego "Statusu".

5. Honorowemu dawcy krwi PCK przysługują uprawnienia, gwarantowane stosownymi przepisami prawnymi:

a) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w dniu oddania krwi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz w czasie wykonywania badań lekarskich, zaleconych przez lekarza publicznej służby krwi,

b) posiłek regeneracyjny w dniu oddania krwi,

c) ulgi i zwolnienia z opłat za leki,

d) zrzeszanie się w Klubach HDK PCK na zasadach określonych w Regulaminie Klubów HDK PCK

e) możliwość otrzymania odznak i wyróżnień Polskiego Czerwonego Krzyża,

f) możliwość otrzymania za zasługi w promocji i rozwoju honorowego krwiodawstwa odznaczeń państwowych na warunkach określonych w Zasadach wyróżniania i odznaczania honorowych dawców krwi PCK.

6. Niniejszy Status HDK opracowany został na podstawie Kodeksu Etycznego Honorowego Krwiodawstwa", aprobowanego przez XXIV Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża w Manilii w 1981 r. oraz Oświadczenia w sprawie etyki ochotniczego  nieodpłatnego dawstwa krwi Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca - Genewa sierpień 1990 r.

7. Status niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. Jednocześnie traci moc Status Honorowego Dawcy Krwi zatwierdzony Uchwałą nr 32/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14 grudnia 1994 r.

Poprawiony: piątek, 13 lutego 2015 09:42